Leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door ons gedaan en alle overeenkomsten door ons aangegaan en alle producten door ons geleverd en alle diensten door ons verricht.
  2. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien wij deze schriftelijk hebben aanvaard.
  3. Eventuele door de opdrachtgever of door de koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Aanbiedingen
  1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de bedoelde overeenkomst op basis van de ons door de aanvrager c.q. opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Betalingen
  1. De door de opdrachtgever of koper te betalen bedragen zullen binnen de vermelde betalingstermijn na de factuurdatum van de desbetreffende factuur worden voldaan, zonder recht op aftrek of schuldvergelijking.
  2. Bij overschrijding van de genoemde termijn wordt opdrachtgever of koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is opdrachtgever of koper een rentevergoeding verschuldigd van 2% per maand, lopende vanaf de dag der vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
  3. Wij hebben het recht niet of niet verder te leveren, indien er voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst naar ons oordeel aanwijzingen zijn omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever of koper. Wij kunnen dan ofwel verlangen dat de opdrachtgever of koper ons genoegen zeker stelt voor de volledige betaling van hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is of zal zijn, dan wel verlangen dat alle betalingen, waaronder de reeds verschuldigde bedragen à contant geschieden. Het recht hiervoor bedoeld, om zekerstelling dan wel betaling à contant te verlangen hebben wij ook indien wij een overeenkomst sluiten met een, naar ons oordeel, onbekende opdrachtgever of koper.
  4. Indien opdrachtgever of koper, na sommatie, met betalingen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten. De buitenrechtelijke kosten worden reeds op voorhand gesteld op 15% van het factuurbedrag.
  5. Wij behouden ons het recht voor ingeval van non-betaling rechtstreeks met de opdrachtgever of koper contact op te nemen, teneinde op die wijze betaling van onze vordering te verkrijgen.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  1. Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat het verschuldigde bedrag volledig is betaald. De opdrachtgever of koper is niet bevoegd anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de geleverde goederen te beschikken, zolang deze niet volledig zijn betaald.
  2. Software door ons gemaakt blijft te allen tijden ons eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Installatie
  1. Eventuele installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper.
 6. Reclames
  1. Reclames moeten binnen 8 dagen na aflevering van de goederen door de opdrachtgever of koper per aangetekende brief bij ons worden ingediend.
  2. Reclames geven de opdrachtgever of koper niet het recht de betaling op te schorten. Evenmin is compensatie toegestaan.
  3. Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever of koper niet het recht de gehele order te weigeren of af te keuren.
 7. Schadevrijwaring
  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ten gevolge van stilstand, storing en/of slecht functioneren van de door ons geleverde software producten, behoudens aansprakelijkheid op grond van art. 6:185 NBW.
  2. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties alsmede het verrichten van werkzaamheden.
  3. Opdrachtgever of koper vrijwaart ons, voor zover zich hier geen regels van dwingend recht tegen verzetten, te allen tijden tegen aanspraken en/of vorderingen tot schadevergoeding, op welke grond, uit welke hoofde en terzake van welke schade dan ook van derden.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, behoudens op grond van garantie, voor welke schade dan ook, veroorzaakt door de door ons geleverde producten/zaken, of als gevolg van door ons verrichte reparaties, behoudens aansprakelijkheid op grond van art. 6:185 NBW.
  2. Nimmer zijn wij verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan gezondheid, leven of eigendommen van de opdrachtgever of koper en/of derden, ontstaan door de door ons geleverde software producten, behoudens aansprakelijkheid op grond van art. 6:185 NBW.
 9. Annulering
  1. Annulering van een order door de opdrachtgever of koper wordt niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 10. Overmacht
  1. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel op te schorten, zonder enige verplichting onzerzijds tot schadevergoeding.
  2. Als overmacht gelden alle omstandigheden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang door ons konden worden voorzien, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd.
 11. Geschillen
  1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, behoudens onze vrijheid om - in afwijking van het voorgaande - een geschil aanhangig te maken voor de ingevolge het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen competente rechter.
  2. Het Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.

SPICTS-Leveringsvoorwaarden.pdf